fbpx

Warunki korzystania

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków użytkowania przed uzyskaniem dostępu, użyciem lub uzyskaniem jakichkolwiek materiałów, informacji, produktów lub usług za pośrednictwem tej witryny internetowej. Uzyskując dostęp, wykorzystując lub uzyskując jakiekolwiek treści, dane, materiały, informacje, produkty lub usługi za pośrednictwem strony internetowej www.visitteo.com („Usługa”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków („Warunki”, „Warunki korzystania z usługi”) i naszą Polityką prywatności. Jeśli nie akceptujesz wszystkich niniejszych Warunków, nie możesz korzystać z Usług. W niniejszych Warunkach „my”, „nas”, „nasz” oznacza Atlas, LLC., A „ty” lub „Twój” odnosi się do Ciebie jako użytkownika Usług.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają. Niniejsze warunki regulują korzystanie z tej witryny. Korzystając z tej witryny, w pełni akceptujesz te warunki. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków.

Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków użytkowania przed użyciem lub uzyskaniem jakichkolwiek materiałów, informacji, produktów lub usług za pośrednictwem tej strony internetowej. Należy również zapoznać się z Polityką prywatności Visitteo, która jest włączona przez odniesienie do niniejszej Umowy i jest dostępna w Usłudze. Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków niniejszej Umowy, w tym Polityki prywatności Visitteo, nie korzystaj z Usługi.

Dopuszczalne użycie

O ile nie określono inaczej, Visitteo jest właścicielem praw własności intelektualnej do strony internetowej i materiałów na niej zawartych. Wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz przeglądać, pobierać tylko w celu buforowania i drukować strony lub inne treści ze strony internetowej do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej i w innych miejscach w niniejszych warunkach.

Ponadto zgadzasz się, że nie możesz:

 • Korzystaj z tej witryny w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie witryny lub utrudnienie dostępności lub dostępności strony internetowej lub w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym oszukańczy lub szkodliwy cel lub działanie.
 • Korzystaj z tej witryny internetowej, aby kopiować, przechowywać, hostować, przesyłać, wysyłać, używać, publikować lub rozpowszechniać dowolne materiały, które składają się (lub są powiązane) z jakimkolwiek oprogramowaniem szpiegującym, wirusem komputerowym. Koń trojański, robak, program rejestrujący naciśnięcia klawiszy lub inne złośliwe oprogramowanie komputerowe.
 • Prowadzenie jakichkolwiek systematycznych lub zautomatyzowanych działań w zakresie gromadzenia danych (w tym między innymi skrobania, eksploracji danych, ekstrakcji danych i gromadzenia danych) w tej witrynie lub w związku z nią bez wyraźnej pisemnej zgody Visiteeo.
 • Używaj dowolnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, które zakłócają lub próbują zakłócać normalne działanie naszej strony internetowej lub podejmuj jakiekolwiek działania, które powodują nieuzasadnione obciążenie naszego komputera lub sprzętu sieciowego.
 • Korzystaj z tej witryny do jakichkolwiek celów związanych z marketingiem bez wyraźnej pisemnej zgody Visiteeo.
 • Użyj tej strony internetowej do przesyłania lub wysyłania niezamówionych informacji handlowych.
 • Publikuj lub rozpowszechniaj w naszej witrynie wszelkie materiały, które naruszają prawa osób trzecich.
 • Opublikuj ponownie materiał z tej witryny (w tym opublikuj ponownie w innej witrynie).
 • Reprodukuj, powielaj, kopiuj lub w inny sposób wykorzystuj materiały z tej witryny w celach komercyjnych.
 • Sprzedawaj, wypożyczaj lub sublicencjonuj materiały ze strony internetowej.
 • Pokaż wszystkie materiały ze strony internetowej publicznie.
 • Edytować lub w inny sposób modyfikować dowolne materiały na stronie internetowej.
 • Rozpowszechniaj materiały z tej witryny.
 • Skorzystaj z naszej strony internetowej, aby zbierać lub przechowywać dane osobowe innych osób.
Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Visitteo ani nie są przez nią kontrolowane. Zgadzasz się, że Visitteo nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ani kompletność informacji, które może otrzymywać z tych innych witryn internetowych. Korzystanie z innych witryn internetowych dostępnych za pośrednictwem naszej witryny odbywa się na własne ryzyko. Visitteo nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Visitteo nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty, rzekomo spowodowane przez, w związku z korzystaniem z takich treści, towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje są dostarczane przez Visitteo i chociaż staramy się, aby informacje były aktualne i poprawne, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do witryna internetowa lub informacje, produkty, usługi lub powiązane grafiki zawarte w witrynie w jakimkolwiek celu. Dlatego polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty, szkody, obrażenia ciała lub śmierć, w tym między innymi straty lub szkody pośrednie lub następcze, ani jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny. Za pośrednictwem tej witryny internetowej możesz łączyć się z innymi witrynami internetowymi, które nie są kontrolowane przez Visitteo.

Nie mamy żadnej kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych witryn. Visitteo nie ponosi odpowiedzialności za reklamy stron trzecich, które są publikowane w Usługach, za ich pośrednictwem lub w związku z nimi, ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za towary lub usługi dostarczane przez te strony trzecie. Włączenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza zalecenie lub poparcie wyrażonych w nich opinii. Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednak Visitteo nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność witryny internetowej z powodu problemów technicznych, na które nie mamy wpływu, i nie będzie za nie odpowiadać.

Ograniczenie odpowiedzialności

Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów w tej witrynie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny internetowej spełniają określone wymagania.

Ponadto Visitteo nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów w tej witrynie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny internetowej spełniają określone wymagania.
 • Użytkownik lub osoba trzecia za jakiekolwiek szkody pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym między innymi za utracone korzyści wynikające z korzystania z usług.
 • Wszelkie uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność w wyniku dostępu do Usługi.
 • Za jakiekolwiek obrażenia, śmierć, straty, roszczenia, działanie siły wyższej, wypadek, opóźnienie lub jakiekolwiek szkody bezpośrednie, specjalne, wzorowe, karne, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe. W tym między innymi utracone zyski lub utracone oszczędności.
 • Realizacja zakwaterowania zarezerwowanego za pośrednictwem dowolnej strony internetowej osoby trzeciej, do której odwołuje się Visitteo. Prosimy o zapoznanie się z warunkami dostawcy w momencie rezerwacji.
 • Treści publikowane na stronach internetowych osób trzecich, do których prowadzą linki z Visitteo.
 • Wykonanie lub niewykonanie przez nas lub dowolnego dostawcę.
Własność intelektualna

Usługa oraz jej oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Atlas, LLC i jej licencjodawców. Usługa jest chroniona prawem autorskim, prawem do znaków towarowych i innymi prawami obowiązującymi w Europie i innych krajach. Nasze znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Atlas, LLC.

Twoja prywatność

Korzystanie z naszej strony internetowej podlega naszej Polityce prywatności, która jest włączona do niniejszej Umowy przez to odniesienie. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich informacji zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Kiedy opublikujemy zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania, zmienimy datę „ostatniej aktualizacji” na dole niniejszych Warunków użytkowania. Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, zaprzestań korzystania z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@visitteo.com

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2020